ก่อน น อ น สวดมนต์บทนี้ เทวดารักนำพา ท รั พ ย์ มาให้

วันนี้เราขอนำ เ ส น อ บทสวดที่เชื่อกันว่า หากสวดก่อนนอนเป็นประจำผลบุญจะช่วยหนุนนํา ให้ชีวิตของท่านมีแต่สิ่งดีความ สุ ข ความเจริญ ในหน้าที่การงานการเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง อ ย่ า ง ยิ่ง

มาเริ่มสวดมนต์บทนี้กันเลย

“อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุ ท ธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

กราบ 1 ครั้ง

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธั ม โม ธัมมัง นะมัสสามิ

กราบ 1ครั้ง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สั ง ฆั ง นะมามิ

กราบ 1ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามี เ ด ช เดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระ ธ ร ร ม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอ บู ช า พระสงฆ์

ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะ ย า มิ ข้าพเจ้าขอ บู ช า พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วัน ทามิเจติยัง สั พ พั ง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้ พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะ ธ า ตุ ตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระ พุ ท ธ รูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้”

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวัน ดีต่อใจพระ รั ก ษ า และเทวดาคุ้มครอง และเมื่อสวดแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการแผ่เมต ต า นั่นเอง

คำแผ่เมต ต า ให้แก่ตนเอง

อะหังสุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะ หัง อัพ ย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ ก ข์ กายทุ กข์ใจ

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุ กข์ ภัยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่สรร พ สั ต ว์

สัพเพสัตตา สัต ว์ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เจ็ บ ลา จากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า ได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า ได้พ ย า บาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ าโหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า ได้มีความทุกข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุ กข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้นดีมีความสุขสงบ

เป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาณญาณ