ผั ก ต่อไปนี้ห้าม กิ น ดิ บ เด็ดขาด

หลายคนชอบทานผัก ซึ่งผักบางชนิดสามารถทานได้ทั้งดิบและทำให้สุก แต่มีบางชนิดที่ต้องทานแบบสุกเท่านั้น เนื่องสารหากทานดิบจะมี ส า ร ในผักที่เป็น อั น ต ร า ย ต่อสุขภาพได้

1 หน่อไม้ / มันสำปะหลังดิบ ทุกคนห้ามรับประทานเพราะมี ส า ร ไซ ย า ไ น ต์

2 กะหล่ำปลีดิบ คนที่มีการทำงานของต่อม ไ ท ร อ ย ด์ ต่ำไม่ควรรับประทาน เพราะกะหล่ำปลีมี ส า ร กอ ยโตรเจน ยับยั้งการสร้างไ ทร อยด์ ฮอร์โมน

3 ถั่วงอกดิบ ไม่ควรรับประทานเพราะเ สี่ยงปนเปื้อน เ ชื้ อ แ บ คทีเรีย

4 ถั่วฝัก ย า ว ดิบ ไม่ควรรับประทาน เพราะ เ สี่ ย ง ปนเปื้อน ส า ร กำจัด ศั ต รู พืช

5 ผักโขม คนที่มีภาวะขาดธ า ตุ เหล็ก และแคลเซียมไม่ควรรับประทานดิบ เพราะมี ส า ร ออกซาลิก ยับยั้งการดูดซึมธา ตุ เหล็ก และแคลเซียมจากอาหาร

ขอบคุณที่มา สำนักงานคณะก รรมการอาหารและ ย า