ใครมี ห นี้ สิ น เยอะ ลองขอท่ า นดู

ปัญหา ห นี้ สินเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหล า ยๆคน มีความเชื่อต่อกันมาว่า หากท่านมี ห นี้ สินล้นพ้นตัว อ ย า ก ปลด ห นี้ ต้องขอสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระ ห นี้ สิน นั้นดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้า ต า ก สิน มหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือ ในเรื่องของ ห นี้ สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็น ห นี้ เป็นสินประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นห นี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรี อ ยุ ธ ย า ครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูน อ ย่ า ง สูงจากชนชาวไทยในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความ เ ชื่ อ ว่า บารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้ า ข า ย การเรียนการงาน ห นี้ สินจากการ ค้ า ข า ย นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่านช่วยเรื่องค้า ข า ย การเรียนการงานอีกด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้า ต า ก สิน มหาราช สมเด็จพระเจ้า ต า ก สิน มหาราช ทรงคอยปกป้อง รั ก ษ า แผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราช ศั ต รู ที่ต้องเตรียมมี

1. ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

2. เครื่องถวาย แก้บน โปรด ด า บไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

3. โปรดเสียงประ ทั ด และเสียง ปื น

4. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

5. ผู้มีความซื่อ สั ต ย์ ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบ รั้วของชาติ

6. พระกระ ย า หารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไทย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เ ป็ ด ไ ก่ หั ว ห มู บายศรี และซาแซ

แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่านเจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหารสำหรับเดินทัพ เมื่อจะขอพระ บ า ร มี ต้องจุดธูป 16 ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระราชทานพระบารมี ต ามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้า ต า ก สิน มหาราช ให้ท่องนะโม 3 สามจบ อาราธนา ด ว ง พระ วิ ญ ญ า ณ

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

ขอบคุณที่มา p o s t sabaidee