อ ย่ า ลืมไหว้แม่ ย่ า นางรถ เบิก ด ว ง ดี

การไหว้แม่ ย่ า นางรถ ถือว่าเป็นความเชื่อโบราณที่ยึดถือและนำมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองและผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกัน ภ ยั น อั น ต ร า ย ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา

สำหรับวันที่ควรไหว้ตามขนบธรรมเนียมแต่โบราณ จะเป็นช่วงก่อนวันสงกรานต์ หากเป็นรถใหญ่ รถทัวร์ จะไหว้เพื่อเป็นการเอา ฤ ก ษ์ เอาชัยเกี่ยวกับการงานการ เ งิ น อาจจะต้องไหว้ถึงปีละ 2 ครั้ง ส่วนรถยนต์นั้นปีละ 1 ครั้งก็ได้ตามความสะดวกของผู้ ขั บ ขี่

แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้อง ไ ห ว้ ในวันสำคัญก็ได้ หากเราสะดวกใจ เราสามารถทำวันไหนก็ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม / ต้องใช้ดังนี้

1. ผลไม้ 5 อ ย่ า ง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี 1 อย่าง และผลไม้ อ ย่ า ง อื่นๆอีก 4 อ ย่ า ง

2. ข้าวสวยร้อนๆ 1 ถ้วย

3. น้ำสะอาด 1 แก้ว

4. หมากพลู ,ย า เส้นสีฟัน 3 คำ

5. ย า สูบ 3 มวน

เวลาที่เราจัดโต๊ะหน้ารถ ขอให้เตรียมของให้เรียบร้อย สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วบีบแตร 3 ครั้ง จุดธูป 9 ด อ ก ถวายเฉพาะแม่ ย่ า นางรถเพียง อ ย่ า ง เดียวเท่านั้น

คำถวายของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ให้ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ในวันนี้ลูกขอถวาย ข้ า ว ของสิ่งเหล่านี้แก่แม่ ย่ า นางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ ความสุขทาง ก า ย และทางใจของลูกทั้งหลายด้วยเถิด สาธุ..

ในตอนนี้เราก็พูดถึงสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคล ขอพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการทำมาค้า ข า ย โชคลาภ การเดินทาง ขอจงเกิดกับตัวเรา

แล้วรอประมาณ 20 นาทีแล้วจึงจุด ย า สูบ 3 มวนให้กับเจ้าที่

และรอประมาณ 3 นาทีแล้วค่อยมากล่าวคำลาดังต่อไปนี้

คำลาของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ให้ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค อ ย่ า ให้เกิด โ ท ษ เลยนะ เสสัง มังคะลา ย า จามะ

ขอให้ชีวิตการทำงานเจริญๆ