วิธีขออโหสิ ก ร รม ถอนคำ ส า ปแช่งให้ชีวิตดีขึ้น

เจ้ากรร มนายเ วรมีอยู่รอบตัว ซึ่งหลายคนไม่รู้ตัวว่าได้ไปสร้างเว รสร้าง ก รรมไว้ไหม ซึ่งทำให้ชีวิตติดขัด ทำอะไรก็มีอุปสรรคไปหมด วันนี้มีบทสวดขออโหสิกร รมให้แก่เจ้ากร รมนายเว รมาฝากกัน

” กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

กายก รรม วจีก รรม มโนกร รมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด

โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกภพชาติ ทุกกัปป์กัลป์

ขอเจ้ากร ร ม นายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิ ก ร รมแก่ข้าพเจ้า

อย่าได้จองเว ร จองก ร รมต่อกันอีกเลย

และ ทุ ก ข์ ก รรมใดๆ ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิ ก รรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้น

ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มี เ ว ร ก รรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ โปรดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้า

หยุดอา ฆ า ต จอง เ ว ร หมดสิ้น เ ว ร ก รรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา สาบาน คำอธิษฐานบนบาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง

ขอถอดถอนความอา ฆ า ต พย าบาท คำสา ป แ ช่ งในทุกภพชาติ

ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำ ส า ป แ ช่ ง ทั้งสิ้นทั้งปวง

ขอ ส รรพสั ตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้

จงเป็นผู้ไม่มี เ ว ร ต่อกัน จงเป็นสุขทุกเมื่อเถิด

ขอบคุณที่มา u n d u bzapp