บทแผ่เมตตา ยิ่งสวด ยิ่งดีกับตัวเรา

หลังเวลาเราสวดมนต์ทำไมต้องแผ่เมตตา เพราะว่าเพื่อให้ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเรารับรู้ ไปจนถึงสรรพสัตว์ สัมภเวสีทั้งหลายได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไป

นอกไปจากนี้แล้วการแผ่เมตตายังเกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อตัวเราเองเช่น ให้ชีวิตเราสงบ เย็น ใจร่ม ใจสบาย ขึ้นอย่างทันตา และยิ่งถ้าได้สวดก่อนนอน จะยิ่งทำให้นอนหลับสนิทและหลับฝันดีอีกด้วย

1. แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

2. แผ่เมตตาให้ เจ้ากรรมนายเวร และผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

3. แผ่เมตตาแบบทั่วไป และให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

 

ประโยชน์ 10 ข้อ ของการแผ่เมตตา

  • ทำให้หลับเป็นสุข
  • ตื่นก็เป็นสุข
  • ไม่ฝันร้าย
  • เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
  • เป็นที่รักของผีเปรต อสุรกาย วิญญาณต่างๆ
  • เทวดาทั้งหลายคุ้มครอง
  • แคล้วคลาดจากภัยอันตราย
  • จิตเป็นสมาธิได้ง่าย
  • สีหน้าย่อมผ่องใส
  • เมื่อจะตายใจก็สงบ (สู่สุคติภูมิ)